CHINAWAIYU —— 小语种学友的家园

 


: 尼泊尔语
Click
中国公民赴尼泊尔须知
+1683
尼泊尔驻中国使馆网址及联系方式
+1754
中国驻尼泊尔使馆网址及联系方式
+1630
尼泊尔国家概况
+2094
尼泊尔语常用短语(英尼对照)
+2550
尼泊尔语字母表
+2752
尼泊尔语电影介绍
+1992
尼泊尔语种类简介
+2219
尼泊尔语历史
+2394
尼泊尔语简介
+2014
尼泊尔国旗国徽简介
+1998

本栏目共 1/1页 11 条信息
『 学习资料 』