CHINAWAIYU —— 小语种学友的家园

 


: 冰岛语
Click
冰岛语入门:《欧洲标准冰岛语会话12句》(Flash带发音版)
+4660
中国公民赴冰岛须知
+2452
冰岛国家概况
+2656
冰岛语"我爱你"的写法
+4268
冰岛交通提醒
+3121
冰岛地理
+3036
冰岛风俗礼仪习惯
+3623
最适合居住城市:冰岛首都
+3279
冰岛美食概览
+3062
冰岛国歌《千年颂》
+6532
冰岛共和国国旗和地图
+3410
冰岛语字母
+4226
冰岛语简介
+3228

本栏目共 1/1页 13 条信息
『 学习资料 』