CHINAWAIYU —— 小语种学友的家园

 


: 冰岛语
Click
冰岛语入门:《欧洲标准冰岛语会话12句》(Flash带发音版)
+4845
中国公民赴冰岛须知
+2594
冰岛国家概况
+2844
冰岛语"我爱你"的写法
+4550
冰岛交通提醒
+3247
冰岛地理
+3192
冰岛风俗礼仪习惯
+3853
最适合居住城市:冰岛首都
+3530
冰岛美食概览
+3251
冰岛国歌《千年颂》
+6844
冰岛共和国国旗和地图
+3642
冰岛语字母
+4446
冰岛语简介
+3424

本栏目共 1/1页 13 条信息
『 学习资料 』